Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ένας Δανειολήπτης είναι Συνεργάσιμος έναντι της Τραπέζης όταν:

 1. παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές (π.χ. αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος,
 2. είναι διαθέσιμος για επικοινωνία με τον δανειστή και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές του, αυτοπροσώπως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών,
 3. προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς τον δανειστή, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από αυτόν,
 4. προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς τον δανειστή, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψεως επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του [κληρονομιά κ.λπ.], απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απολύσεως, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.) και
 5. συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων ρυθμίσεως ή αναδιαρθρώσεως με τον δανειστή. 

Στην έννοια του δανειστή καθώς και του Δανειολήπτη περιλαμβάνεται και όποιο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Εάν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω, ενώ παράλληλα, η οφειλή σας παραμένει ληξιπρόθεσμη, θα χαρακτηρισθείτε ως “Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης”. Επιπλέον, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως, με συστημένη επιστολή, για τα εξής:

 • ότι έχετε κατηγοριοποιηθεί ως "Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης",
 • ότι, κατόπιν αυτού, εάν δεν εξοφλήσετε άμεσα την ληξιπρόθεσμη οφειλή σας ή εάν δεν προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες που σας υποδείξαμε, η Τράπεζα δικαιούται να προχωρήσει σε:
  • καταγγελία χρηματοδοτικών σας συμβάσεων,
  • έναρξη δικαστικών σε βάρος σας ενεργειών για την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων της Τραπέζης (π.χ. έκδοση διαταγής προς πληρωμή),
  • κατάσχεση περιουσίας σας και πλειστηριασμό αυτής,
 • ότι, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής σας, εσείς και οι τυχόν λοιποί συνενεχόμενοι, θα συνεχίσετε να ευθύνεσθε έναντι της Τραπέζης.
 • ότι αποκλείεσθε από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας (Ν.3869/2010 και Ν.4354/2015).
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά το www.alpha.gr. Τα cookies για την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς του και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων, χρησιμοποιούνται εφόσον τα επιλέξετε. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των cookies επιλέξτε “Αποδέχομαι” ή ενημερωθείτε για τους διαφορετικούς τύπους cookies και δηλώστε/αλλάξτε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies“.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ