Σχετικά με την Τράπεζα
H Alpha Bank αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για περίπου 140 έτη.
Ιστορική Διαδρομή
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μακρόχρονη πορεία της Alpha Bank, από την ίδρυσή της έως σήμερα.
Διακρίσεις
H Alpha Bank διακρίνεται σταθερά για τις υψηλές επιδόσεις της στον χρηματοοικονομικό τομέα και για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην πορεία της Alpha Bank από το 2015 έως και το 2020.
"Μαζί": Ο Κόσμος της Alpha Bank
Ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση "Μαζί".
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το Κατάστημα Alpha Bank που σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εταιρίες Ομίλου
Ο Όμιλος Alpha Bank έχει παρουσία στην Κύπρο, τη Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο και παρέχει ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών.
Κοινωνική προσφορά
Σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας, συνδέοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Περιβάλλον
Εφαρμόζουμε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ενέργειες περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Πολιτισμός
Συμβάλλουμε ενεργά στο σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας.
Αθλητισμός
Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους Εργαζομένους μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη, άρτια, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για τους Πελάτες μας.
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών μας πρακτικών και προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Η ένταξή μας σε Διεθνείς Φορείς Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει αλλά και αναδεικνύει την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητά μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Η Alpha Bank, από την ίδρυσή της, πιστεύει ακράδαντα ότι η επιτυχία της είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς κάθε μέλους του Ομίλου. Η Τράπεζα εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες προάγουν την αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση και την ορθή ατομική συμπεριφορά στο πλαίσιο της υψηλότερου επιπέδου δεοντολογίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται:

 • στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Εταιριών του Ομίλου,
 • στους Γενικούς Διευθυντές, στα Ανώτερα Στελέχη και στους Εργαζομένους του Ομίλου,
 • στα Τρίτα Μέρη που συναλλάσσονται με τον Όμιλο Alpha Bank και
 • στους Συμβούλους της Τράπεζας και των Εταιριών του Ομίλου.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις νομικές και με τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και με τον Οργανισμό Προσωπικού.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιριών του Ομίλου υιοθετούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου εφαρμόζοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το τοπικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Διοίκηση των Εταιριών είναι υπεύθυνη για τη σχετική ενημέρωση όλων των Εργαζομένων.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με τους Πελάτες και με τις Εποπτικές Αρχές να απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και να έχουν υψηλότερες προσδοκίες, η αφοσίωση της Τραπέζης στις αρχές και στις αξίες της θα τη διαφοροποιήσει από τις άλλες τράπεζες.

Αρχές και αξίες

Όλες οι δραστηριότητες της Alpha Bank και των Εταιριών του Ομίλου έχουν ως απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και την ευημερία του Ομίλου και διέπονται από αρχές που επιτάσσουν η ηθική και ο νόμος, όπως:

 • ακεραιότητα και ειλικρίνεια,
 • αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία,
 • διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα,
 • πειθαρχημένη και ορθολογική ανάληψη κινδύνου,
 • διαφάνεια.

Δεσμεύσεις

Η Alpha Bank και ο Όμιλός της βασίζουν τις δραστηριότητές τους στις ακόλουθες θεμελιώδεις δεσμεύσεις:

Έναντι των Πελατών, ο Όμιλος δίδει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των ατομικών και επιχειρηματικών αναγκών τους παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως:

 • Προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών των Πελατών.
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της ασφαλούς και κατάλληλης διαχείρισής τους.
 • Παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται, ανεξαρτήτως του δικτύου παροχής.
 • Διαφάνεια στην προώθηση των υπηρεσιών του καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης με τους Πελάτες.
 • Προσεκτική αντιμετώπιση των παραπόνων και μέτρηση της ικανοποίησης των Πελατών.
 • Προστασία των νόμιμων συμφερόντων των Πελατών.
 • Δημιουργία κατάλληλης οργανωτικής δομής και κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την εξασφάλιση επαρκών ελέγχων κατά της διαφθοράς, των παραβιάσεων αντιμονοπωλιακών κανόνων, των καταχρηστικών συμβατικών όρων, της χρήσης προνομιακής πληροφόρησης προς ίδιον όφελος, της σύγκρουσης συμφερόντων, της νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της δωροδοκίας και της κατασκευής παραπλανητικών χρηματοοικονομικών στοιχείων και πληροφοριών.

Τηρώντας αυτές τις δεσμεύσεις, ο Όμιλος διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τους Πελάτες του, οι οποίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στην εξειδίκευση του Προσωπικού και στον σεβασμό των εννόμων συμφερόντων τους.

Έναντι των Μετόχων, μόνιμη δέσμευση του Ομίλου είναι να:

 • Αποφέρει κέρδη στην επένδυσή τους.
 • Παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
 • Παρέχει διαφάνεια σχετικά με την οικονομική απόδοση του Ομίλου, τις Γενικές Συνελεύσεις, τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, τη χρηματιστηριακή αξία και τη γνωστοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον νόμο.
 • Παρέχει πληροφορίες με τρόπο άμεσο και συνεχή σχετικά με τις πολιτικές Εταιρικής Διακυβερνήσεως του Ομίλου μέσω συνεχούς επικοινωνίας και διαλόγου.
 • Εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Εφαρμόζει πολιτικές που δημιουργούν υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς.
 • Προωθεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του Ομίλου.

Έναντι του Προσωπικού, ο Όμιλος δεσμεύεται να:

 • Εξασφαλίζει ποιοτικές συνθήκες εργασίας, ευκαιρίες εξέλιξης και δίκαιη αμοιβή, με βάση την αξία και την ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις.
 • Σέβεται και να προωθεί τη διαφορετικότητα (όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία/τις ειδικές ικανότητες, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ.).
 • Παρέχει συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Παρέχει υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και να βοηθά τους Εργαζομένους να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ισορροπίας αυτής για την ευημερία και για την παραγωγικότητά τους.
 • Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απαγορεύει κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή εκφοβισμού.

Έναντι του Κοινωνικού Συνόλου, ο Όμιλος δεσμεύεται να συμβάλλει ενεργά στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Υποστηρίζει την κοινωνία και τους πολίτες της δίνοντας προτεραιότητα στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη διαφορετικότητα, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υποχρεώσεις

Οι Εργαζόμενοι του Ομίλου:

 • Λαμβάνουν γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας, τον τηρούν αυστηρά και αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια δεν συνάδει με αυτόν.
 • Λαμβάνουν γνώση των άρθρων του Οργανισμού Προσωπικού που καλύπτουν θέματα όπως τα γενικά καθήκοντα των Εργαζομένων, η εχεμύθεια, η συμπεριφορά εκτός Τραπέζης, οι συζητήσεις περί πολιτικών πεποιθήσεων, η δημοσίευση άρθρων, η δημιουργία προσωπικών χρεών και τα τυχερά παιχνίδια, και συμμορφώνονται με τα άρθρα αυτά. 
 • Συμμορφώνονται με την Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων. 
 • Συμμορφώνονται με την πολιτική μη αποδοχής άμεσων ή έμμεσων δώρων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή για την απόκτηση λοιπών πλεονεκτημάτων ή παροχών.
 • Επιδεικνύουν επιμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι Εργαζόμενοι του Ομίλου δύνανται να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Πολιτική Ανωνύμων Αναφορών.

Οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας εξετάζεται σε σχέση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο και τον Οργανισμό Προσωπικού και ενδέχεται να οδηγήσει σε πειθαρχικές ενέργειες σύμφωνα με τις Πολιτικές του Ομίλου.

Αναθεώρηση του Κώδικα

Ο Κώδικας αναθεωρείται, όποτε είναι απαραίτητο, από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμορφώσεως του Ομίλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Ελέγχου.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpha.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".