Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το δελτίο λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία
Διαβάστε τις εκθέσεις για την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας
Greece Economic and Financial Outlook
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και αναλύει τις προοπτικές τους.
Insights
Ανάλυση για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.
Sectors in Focus
Μελέτες για επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος, με καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Southeastern Europe Economic and Financial Outlook
Ενημερωθείτε για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεθνείς Αγορές
Οι εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος (Δολλάριο Η.Π.Α., Ευρώ, Στερλίνα, Γιεν, Ελβετικό Φράγκο). Αγορές ομολόγων, αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας.
Κοινωνία
Στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.
Περιβάλλον
Με υπεύθυνες περιβαλλοντικές πολιτικές και συστήματα, προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Όλες οι ESG δράσεις μας
Με συντονισμένες δράσεις και προγράμματα, προσφέρουμε διαχρονικά στην κοινωνία και φροντίζουμε για το περιβάλλον.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Αξιολογήσεις και επιδόσεις
Σε ετήσια βάση παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε θέματα και αξιολογούμαστε από εξωτερικούς φορείς.
Συνεργασίες με φορείς και πρωτοβουλίες
Μέσα από συνεργασίες και πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.
Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε απολογισμούς για τη δράση μας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Υπεύθυνη τραπεζική και επενδύσεις
Σύμφωνα με τα κριτήρια και τους παράγοντες ESG, δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την πράσινη ανάπτυξη.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Η Alpha Bank, από την ίδρυσή της, πιστεύει ακράδαντα ότι η επιτυχία της είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς κάθε μέλους του Ομίλου. Η Τράπεζα εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες προάγουν την αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση και την ορθή ατομική συμπεριφορά στο πλαίσιο της υψηλότερου επιπέδου δεοντολογίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται:

 • στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Εταιριών του Ομίλου,
 • στους Γενικούς Διευθυντές, στα Ανώτερα Στελέχη και στους Εργαζομένους του Ομίλου,
 • στα Τρίτα Μέρη που συναλλάσσονται με τον Όμιλο Alpha Bank και
 • στους Συμβούλους της Τράπεζας και των Εταιριών του Ομίλου.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις νομικές και με τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και με τον Οργανισμό Προσωπικού.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιριών του Ομίλου υιοθετούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου εφαρμόζοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το τοπικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Διοίκηση των Εταιριών είναι υπεύθυνη για τη σχετική ενημέρωση όλων των Εργαζομένων.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με τους Πελάτες και με τις Εποπτικές Αρχές να απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και να έχουν υψηλότερες προσδοκίες, η αφοσίωση της Τραπέζης στις αρχές και στις αξίες της θα τη διαφοροποιήσει από τις άλλες τράπεζες.

Αρχές και αξίες

Όλες οι δραστηριότητες της Alpha Bank και των Εταιριών του Ομίλου έχουν ως απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και την ευημερία του Ομίλου και διέπονται από αρχές που επιτάσσουν η ηθική και ο νόμος, όπως:

 • ακεραιότητα και ειλικρίνεια,
 • αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία,
 • διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα,
 • πειθαρχημένη και ορθολογική ανάληψη κινδύνου,
 • διαφάνεια.

Δεσμεύσεις

Η Alpha Bank και ο Όμιλός της βασίζουν τις δραστηριότητές τους στις ακόλουθες θεμελιώδεις δεσμεύσεις:

Έναντι των Πελατών, ο Όμιλος δίδει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των ατομικών και επιχειρηματικών αναγκών τους παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως:

 • Προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών των Πελατών.
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της ασφαλούς και κατάλληλης διαχείρισής τους.
 • Παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται, ανεξαρτήτως του δικτύου παροχής.
 • Διαφάνεια στην προώθηση των υπηρεσιών του καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης με τους Πελάτες.
 • Προσεκτική αντιμετώπιση των παραπόνων και μέτρηση της ικανοποίησης των Πελατών.
 • Προστασία των νόμιμων συμφερόντων των Πελατών.
 • Δημιουργία κατάλληλης οργανωτικής δομής και κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την εξασφάλιση επαρκών ελέγχων κατά της διαφθοράς, των παραβιάσεων αντιμονοπωλιακών κανόνων, των καταχρηστικών συμβατικών όρων, της χρήσης προνομιακής πληροφόρησης προς ίδιον όφελος, της σύγκρουσης συμφερόντων, της νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της δωροδοκίας και της κατασκευής παραπλανητικών χρηματοοικονομικών στοιχείων και πληροφοριών.

Τηρώντας αυτές τις δεσμεύσεις, ο Όμιλος διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τους Πελάτες του, οι οποίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στην εξειδίκευση του Προσωπικού και στον σεβασμό των εννόμων συμφερόντων τους.

Έναντι των Μετόχων, μόνιμη δέσμευση του Ομίλου είναι να:

 • Αποφέρει κέρδη στην επένδυσή τους.
 • Παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
 • Παρέχει διαφάνεια σχετικά με την οικονομική απόδοση του Ομίλου, τις Γενικές Συνελεύσεις, τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, τη χρηματιστηριακή αξία και τη γνωστοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον νόμο.
 • Παρέχει πληροφορίες με τρόπο άμεσο και συνεχή σχετικά με τις πολιτικές Εταιρικής Διακυβερνήσεως του Ομίλου μέσω συνεχούς επικοινωνίας και διαλόγου.
 • Εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Εφαρμόζει πολιτικές που δημιουργούν υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς.
 • Προωθεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του Ομίλου.

Έναντι του Προσωπικού, ο Όμιλος δεσμεύεται να:

 • Εξασφαλίζει ποιοτικές συνθήκες εργασίας, ευκαιρίες εξέλιξης και δίκαιη αμοιβή, με βάση την αξία και την ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις.
 • Σέβεται και να προωθεί τη διαφορετικότητα (όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία/τις ειδικές ικανότητες, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ.).
 • Παρέχει συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Παρέχει υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και να βοηθά τους Εργαζομένους να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ισορροπίας αυτής για την ευημερία και για την παραγωγικότητά τους.
 • Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απαγορεύει κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή εκφοβισμού.

Έναντι του Κοινωνικού Συνόλου, ο Όμιλος δεσμεύεται να συμβάλλει ενεργά στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Υποστηρίζει την κοινωνία και τους πολίτες της δίνοντας προτεραιότητα στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη διαφορετικότητα, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υποχρεώσεις

Οι Εργαζόμενοι του Ομίλου:

 • Λαμβάνουν γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας, τον τηρούν αυστηρά και αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια δεν συνάδει με αυτόν.
 • Λαμβάνουν γνώση των άρθρων του Οργανισμού Προσωπικού που καλύπτουν θέματα όπως τα γενικά καθήκοντα των Εργαζομένων, η εχεμύθεια, η συμπεριφορά εκτός Τραπέζης, οι συζητήσεις περί πολιτικών πεποιθήσεων, η δημοσίευση άρθρων, η δημιουργία προσωπικών χρεών και τα τυχερά παιχνίδια, και συμμορφώνονται με τα άρθρα αυτά. 
 • Συμμορφώνονται με την Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων. 
 • Συμμορφώνονται με την πολιτική μη αποδοχής άμεσων ή έμμεσων δώρων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή για την απόκτηση λοιπών πλεονεκτημάτων ή παροχών.
 • Επιδεικνύουν επιμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι Εργαζόμενοι του Ομίλου δύνανται να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Πολιτική Ανωνύμων Αναφορών.

Οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας εξετάζεται σε σχέση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο και τον Οργανισμό Προσωπικού και ενδέχεται να οδηγήσει σε πειθαρχικές ενέργειες σύμφωνα με τις Πολιτικές του Ομίλου.

Αναθεώρηση του Κώδικα

Ο Κώδικας αναθεωρείται, όποτε είναι απαραίτητο, από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμορφώσεως του Ομίλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Ελέγχου.