Υπηρεσίες πληροφορικής

H Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για τον τραπεζικό τομέα, για τον οποίο έχει αναπτύξει λύσεις, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καινοτομεί, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις υπό τη μορφή του μοντέλου “Banking-as-a-Service”.

Ο κατάλογος υπηρεσιών της Εταιρίας περιλαμβάνει τους κατωτέρω τομείς:

 • Κύρια τραπεζικά συστήματα (core banking): καταθέσεις, χορηγήσεις, πληρωμές, επενδυτικά προϊόντα, εγγυητικές επιστολές κ.λπ.
 • Εναλλακτικά δίκτυα: ηλεκτρονική τραπεζική μέσω διαδικτύου και κινητών συσκευών (web & mobile banking).
 • Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και αποφυγή απάτης (Anti-Money Laundering): αξιολόγηση συναλλαγών, πρόσβαση και έλεγχος για αναφορά σε καταλόγους απαγόρευσης συναλλαγών, έλεγχος πληρωμών, αξιολόγηση κινδύνων, δημιουργία προφίλ Πελατών
 • Παρακολούθηση καθυστερήσεων: διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, δημιουργία στρατηγικών παρακολουθήσεως, υποστήριξη προσωπικού επικοινωνίας με Πελάτες, εξαγωγή αρχείων για χρήση από εταιρίες ενημερώσεως οφειλετών
 • Διαχείριση αιτήσεων χορηγήσεων και υποστήριξη αποφάσεων: καταχώριση και δρομολόγηση αιτήσεων χορηγήσεων μέσω ροών εργασίας, αξιολόγηση αιτήσεων βάσει κριτηρίων, υπολογισμός κινδύνου, πρόταση χειρισμού από αρμόδιες μονάδες.
 • Διαχείριση κινδύνων: διαβάθμιση Πελατών ως προς την πιστοληπτική ικανότητα, υποστήριξη αποφάσεων για όρια πιστοδοτήσεων, πρόβλεψη συμπεριφοράς, έγκαιρος εντοπισμός προβληματικών πιστοδοτήσεων
 • Διαχείριση Προσωπικού: αρχείο, άδειες, μισθοδοσία
 • Διαχείριση Ακινήτων και Περιουσίας
 • Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP):  ανάπτυξη και λήψη στρατηγικών αποφάσεων, για μεσαίες και μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Διαχείριση προσωπικών δεδομένων: διαχείριση παραβιάσεων, συμμορφώσεως τρίτων μερών, καταγγελιών / ελέγχων και η αποτύπωση του Μητρώου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας που άπτονται του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επιπλέον παρέχει ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχειρίσεως πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτει τις κατωτέρω λειτουργίες:

 • Φιλοξενία υποδομών
 • Διαχείριση συστημάτων
 • Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων και αντιγράφων ασφαλείας
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Διαχείριση τηλεπικοινωνιών και δικτύων
 • Διαχείριση υποδομών ασφαλείας
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομών ανακάμψεως από καταστροφή (Disaster Recovery)
 • Υποστήριξη τελικών χρηστών.