Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί θεμελιώδη άξονα για την Εταιρία και έχει ενταχθεί στο μέγιστο βαθμό στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη λειτουργία της, με ευαισθησία και σεβασμό προς το περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο και έμφαση στο όφελος των Εργαζομένων, των Μετόχων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών (Πελάτες, προμηθευτές, πολιτεία, κανονιστικές και εποπτεύουσες αρχές).

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών δεσμεύεται στη διαφάνεια, την αξιοπιστία, την ειλικρίνεια και τη σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση. Η στρατηγική της Εταιρίας ως προς την Κοινωνική Ευθύνη βασίζεται στους κάτωθι πυλώνες:

Περιβάλλον: συνεχής παρακολούθηση της ορθής χρήσεως των φυσικών πόρων, μείωση του ενεργειακού προφίλ και του ανθρακικού αποτυπώματος, μείωση της χρήσεως χαρτιού, ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών και ειδών πληροφορικής.

Υγεία: υποστήριξη του προσωπικού μας μέσω τακτικών επισκέψεων ιατρού και χορήγηση ιατρικών και ασφαλιστικών παροχών.

Παιδεία: συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού μέσω της συμμετοχής σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια.

Ίσες ευκαιρίες: υποστήριξη των Στελεχών ανεξαρτήτως φύλου, ίδιες παροχές και ευκαιρίες εργασιακής ανελίξεως, όπως αποδεικνύεται από την κατανομή του Προσωπικού σε όλα τα επίπεδα διοικήσεως.

Η Εταιρία έχει αναπτύξει μηχανισμούς για τη θέσπιση στόχων Κοινωνικής Ευθύνης και τη συνεχή μέτρηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών ενεργειών, προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις της και να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των προσπαθειών της αλλά και την καθιέρωση δίκαιων επιχειρησιακών πρακτικών.