Διοικητικό συμβούλιο

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής, βελτιώνοντας διαρκώς τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας και επενδύοντας παράλληλα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Επιπλέον συμμορφώνεται πλήρως με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που τίθενται από τις εποπτεύουσες αρχές, και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως (corporate governance) και διακυβερνήσεως πληροφορικής (IT governance).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τα κάτωθι στελέχη:

  • Πρόεδρος: Σπυρίδων Π. Τζαμτζής
  • Αντιπρόεδρος: Μαριάννα Δ. Αντωνίου
  • Γενικός Διευθυντής: Γεώργιος Ν. Ζώης 
  • Μέλος: Αθανάσιος Κ. Συρράκος
  • Μέλος: Εμμανουήλ Γ. Τζανόπουλος