Όραμα – Στρατηγική

Πρωταρχικός στόχος της Εταιρίας είναι η παροχή αξιόπιστων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών πληροφορικής, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Πελατών, προσθέτοντας αξία στη δραστηριότητά τους και υποστηρίζοντας τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Προτεραιότητα επίσης αποτελεί η συνεχής ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του επιπέδου των προσφερομένων υπηρεσιών και η σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των αιτημάτων των Πελατών.

Αποστολή της Εταιρίας είναι η διαχείριση, ανάπτυξη, παροχή, λειτουργία και συντήρηση υπηρεσιών πληροφορικής που εξυπηρετούν τις εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank αλλά και κάθε άλλο Πελάτη.

Το όραμα της Εταιρίας είναι να λειτουργεί ως πρότυπος φορέας παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και τις ικανότητες των Στελεχών της και επενδύοντας συνεχώς σε εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Πελατών της.

Οι αρχές που συνθέτουν την πολιτική της Εταιρίας συμπυκνώνονται στα εξής:

 1. Υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, που σημαίνει:
  -Πλήρης επίτευξη των προδιαγραφών και στόχων εξυπηρετήσεως που τίθενται από τους Πελάτες.
  -Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα προσφερόμενων υπηρεσιών.
  -Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των Πελατών και αντιμετώπιση αυτών, εντός των συμφωνηθέντων χρόνων.
  -Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και ταχύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών μέσω τυποποιημένων διαδικασιών.
  -Συστηματική αξιολόγηση και μείωση των κινδύνων και του λειτουργικού κόστους.
 2. Ενσωμάτωση και πλήρης εφαρμογή των απαιτήσεων ασφαλείας πληροφοριών και επιχειρησιακής συνέχειας στις προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.
 3. Εφαρμογή και διαρκής βελτίωση των Συστημάτων Διαχειρίσεως Υπηρεσιών Πληροφορικής, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Ποιότητας, Ασφαλείας Πληροφοριών, Προσωπικών Δεδομένων, Περιβαλλοντικής Διαχειρίσεως  και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001 καθώς  και το BS 10012:2017 και  Bureau Veritas Technical Standard related to personal data protection, τα οποία εξασφαλίζουν τη βέλτιστη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και μεγιστοποιούν την ικανοποίηση των Πελατών μέσω συνεχών ελέγχων, ανασκοπήσεων, μετρήσεων ικανοποιήσεως και περιοδικών επιθεωρήσεων από διαπιστευμένα τρίτα μέρη.