Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Στον καταστατικό σκοπό της Εταιρίας περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως:

  • Διαχείριση σύνθετων έργων πληροφορικής (project management)
  • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας
  • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Αναδιοργάνωση διαδικασιών και βελτίωση της επιχειρησιακής αποδόσεως
  • Διενέργεια οικονομικών μελετών
  • Διενέργεια ερευνών αγοράς.