Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών και λειτουργιών (IT & Operations) αναφορικά με:
  • πρόσβαση και χρήση συστημάτων,
  • τεχνική υποστήριξη συστημάτων,
  • εργασίες συντηρήσεως και αναβαθμίσεως συστημάτων
  • διατήρηση, ανάκτηση, επεξεργασία και μεταφορά δεδομένων,
  • υπηρεσίες helpdesk ή άλλες εργασίες που συνδέονται με τα ανωτέρω και απορρέουν από την τεχνολογική εξέλιξη.
 • Η παροχή υποστηρικτικής φύσεως υπηρεσιών και συμβουλών Πληροφορικής καθώς και η εκπόνηση μελετών για θέματα στρατηγικής.
 • Η παροχή υποστηρικτικής φύσεως υπηρεσιών και συμβουλών και η εκπόνηση μελετών για θέματα οικονομικού χαρακτήρα, όπως η μέτρηση της αποδόσεως, η κοστολόγηση, ο σχεδιασμός συστημάτων διοικητικής πληροφορήσεως, ο προγραμματισμός ταμειακής ρευστότητας, η κατάρτιση προϋπολογισμού, η κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας.
 • Η παροχή υποστηρικτικής φύσεως υπηρεσιών και συμβουλών και η εκπόνηση μελετών σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα (operations), όπως η βελτίωση της αποδόσεως, η βελτίωση ακολουθουμένων διαδικασιών και ανανεώσεως οργανωτικών υποδομών.
 • Η παροχή υποστηρικτικής φύσεως υπηρεσιών και συμβουλών και η εκπόνηση μελετών σε λοιπά θέματα, π.χ. οικονομικής αναπτύξεως, ερευνών αγοράς κ.ά.