Πληροφορίες για την εταιρία

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 και είναι 100% θυγατρική Εταιρία του Ομίλου της Alpha Bank. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παροχή και διαχείριση ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής (IT Services) καθώς και στην παροχή ενός ευρέως φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχειρίσεως, υπηρεσιών ανασχεδιασμού (re-engineering) καθώς και μελετών για θέματα οικονομικού χαρακτήρα ή στρατηγικής.

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. αποτελεί τον κύριο πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής για τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της Alpha Bank στο εξωτερικό και στην Ελλάδα καθώς και στη μητρική της Τράπεζα. Η Εταιρία στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένο τεχνικό και διοικητικό Προσωπικό με μακροχρόνια εξειδίκευση σε σύνθετα συστήματα και λύσεις πληροφορικής, καθώς και μεγάλη εμπειρία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Διαθέτει σύγχρονες και εκτεταμένες υποδομές data center υψηλής διαθεσιμότητας, οι οποίες εξυπηρετούν τις προσφερόμενες κεντροποιημένες υπηρεσίες πληροφορικής και παρέχει υπηρεσίες διαχειρίσεως συστημάτων και εφαρμογών, τεχνικής υποστηρίξεως και υποστηρίξεως χρηστών (service desk).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφορικής περιλαμβάνουν κύρια και υποστηρικτικά τραπεζικά συστήματα, συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, διαχειρίσεως, κινδύνων, διαχειρίσεως, Πελατών, ροής εργασιών και αιτήσεων, επιχειρηματικής ευφυΐας και αναλύσεως. Η Εταιρία έχει υλοποιήσει πολυάριθμα, κρίσιμα και ιδιαιτέρως σύνθετα έργα τραπεζικής πληροφορικής με πλήρη επιτυχία.

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. είναι από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 20000-1:2018, Συστήματος Διαχειρίσεως Ποιότητας ISO 9001:2015 καθώς και Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019, μέσω των οποίων εγγυάται την υψηλή ποιότητα σχεδιασμού, παροχής, υποστηρίξεως, διαθεσιμότητας και συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής. Επιπλέον έχει λάβει πιστοποιήσεις για την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Ασφαλείας Πληροφοριών ISO 27001:2013 και την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Προσωπικών Δεδομένων κατά BS 10012:2017 καθώς και του Bureau Veritas Technical Standard related to personal data protection, τα οποία διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των διακινούμενων πληροφοριών καθώς και τη συμμόρφωσή της με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Επίσης, έχει λάβει πιστοποιήσεις για την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Περιβαλλοντικής Διαχειρίσεως κατά ISO 14001:2015 καθώς και την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018, μέσω των οποίων επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της Εταιρίας με το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Εταιρία έλαβε επιπρόσθετα επαλήθευση για την αναφορά και ποσοτικοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου βάσει του προτύπου ISO 14064-1:2018, ενισχύοντας την διαφάνεια και αξιοπιστία προς τους πελάτες, τους επενδυτές και τις ρυθμιστικές αρχές.