Πιστοποιήσεις

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών ήταν μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Υπηρεσιών Πληροφορικής, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 20000-1:2018, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών με εγγυημένο, υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και εξυπηρετήσεως (Service Levels).

Επιπλέον, η Εταιρία έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια των λειτουργιών της Εταιρίας και των παρεχομένων υπηρεσιών πληροφορικής, σε περίπτωση περιστατικών διακοπής και καταστροφής. Η Εταιρία έχει καταρτίσει λεπτομερή Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ανακάμψεως από Καταστροφή (Business Continuity & Disaster Recovery Plans) και διενεργεί περιοδικές δοκιμές για τον έλεγχό τους.

Η Εταιρία έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, μέσω του οποίου τεκμηριώνονται όλες οι επιχειρησιακές διεργασίες, θεσπίζονται σημεία ελέγχου, γίνεται συστηματική μέτρηση των δεικτών αποδόσεως που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας.

Η Εταιρία έλαβε πιστοποίηση για την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Ασφαλείας Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013, μέσω του οποίου αξιολογούνται οι κίνδυνοι που απειλούν την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών που επεξεργάζεται η Εταιρία και λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο συμμορφώσεως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 καταρτίστηκε λεπτομερές πλάνο ενεργειών για την καθιέρωση διαδικασιών εκτιμήσεως αντίκτυπου ιδιωτικότητας, διαχειρίσεως των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων καθώς και διαχειρίσεως παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων, το οποίο οδήγησε στην πιστοποίηση Συστήματος Διαχειρίσεως Προσωπικών Δεδομένων κατά BS 10012:2017 καθώς και του Bureau Veritas Technical Standard related to personal data protection, η οποία  είναι η πρώτη παγκοσμίως. Μέσω του Συστήματος αυτού, η Εταιρία διασφαλίζει την ορθή και σύννομη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και των εργαζομένων της καθώς και την ικανότητά της να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά σε αιτήματα που ενδέχεται να υποβληθούν από τα φυσικά πρόσωπα ή τις εποπτικές αρχές.

Στη συνέχεια η Εταιρία έλαβε πιστοποίηση για την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Περιβαλλοντικής Διαχειρίσεως κατά ISO 14001:2015 καθώς και την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018, μέσω των οποίων επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και υπογραμμίζεται η περιβαλλοντική συνείδηση καθώς και η ευαισθητοποίηση της Εταιρίας στη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού της.

Όλες οι ανωτέρω πιστοποιήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς επιθεωρούνται σε ετήσια βάση και επαληθεύουν τη συνεχή δέσμευση της Διοικήσεως και όλων των Στελεχών στην επίτευξη των στόχων και την τήρηση των αρχών και αξιών του Ομίλου ALPHA BANK, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των Πελατών αλλά και των Μετόχων.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

tuv  veritas

 veritas  veritas  veritas veritas iso