Αξίες

Ως μέλος του Ομίλου Alpha Bank, η Εταιρία δεσμεύεται στη διατήρηση των αρχών και αξιών που διέπουν τη λειτουργία της, από την ίδρυσή της έως σήμερα. Αυτές συνοψίζονται κατωτέρω:

Ποιότητα

Πρωταρχική επιδίωξη της Εταιρίας είναι η αξιοπιστία, η συνέπεια και η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των Πελατών. Καθημερινό μέλημα όλων των Στελεχών είναι η συνεχής ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του επιπέδου των προϊόντων και των υπηρεσιών και η σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των αναγκών των Πελατών.

Εμπειρία

Τα Στελέχη της Εταιρίας διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και στο χώρο της πληροφορικής και μεγάλο βαθμό εξειδικεύσεως σε όλα τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα αλλά και γενικότερα.

Καινοτομία

Η Εταιρία επιδιώκει και ενθαρρύνει τη δημιουργία και την καινοτομία των Στελεχών της, ώστε να παρέχουν ευφυείς και καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις, αξιοποιώντας πλήρως τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ομαδικότητα και αφοσίωση

Η Διοίκηση και όλα τα Στελέχη της Εταιρίας λειτουργούν ομαδικά και αξιοποιούν όλα τα προσόντα, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ιδέες για να δημιουργήσουν αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα που ξεχωρίζουν και να υποστηρίξουν πλήρως τους Πελάτες.

Απλότητα και τυποποίηση

Η λειτουργία της Εταιρίας βασίζεται σε τυποποιημένες διαδικασίες, ξεκάθαρους κανόνες και μηχανισμούς ελέγχου και βελτιώσεως, προκειμένου οι υπηρεσίες να παρέχονται απλά και αποτελεσματικά, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατία.

Ισότητα και κατανόηση

Η Εταιρία διέπεται από κλίμα εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας, ισότητας και ανοικτής επικοινωνίας, τόσο μεταξύ των Στελεχών της όσο και προς τους Πελάτες, τους προμηθευτές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κοινού οφέλους και τη δίκαιη αντιμετώπιση όλων των αιτημάτων, όλα τα στελέχη εργάζονται για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.