Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα

Διευρύνουμε τις επενδυτικές σας επιλογές

Οι υπηρεσίες Private Banking της Alpha Bank σας εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων, τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές, για να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στους δικούς σας επενδυτικούς στόχους.

 • Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις
  Προθεσμιακές καταθέσεις, REPOS, Έντοκα Γραμμάτια, Αμοιβαία Κεφάλαια βραχυπροθέσμων τοποθετήσεων και διαχειρίσεως διαθεσίμων.
 • Προϊόντα FX
  Αγορά συναλλάγματος και Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος (Spot, Forwards), καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα καλύψεως συναλλαγματικού κινδύνου.
 • Ομόλογα
  Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που μπορούν να αποκτηθούν στην Πρωτογενή και τη Δευτερογενή αγορά.
 • Μετοχές
  Επενδύσεις σε μετοχές στην Ελλάδα και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του εξωτερικού, σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας με ταχύτητα στην εκτέλεση των εντολών.
 • Παράγωγα
  Συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως σε Δείκτες και μετοχές (Index & Stock Futures), Δικαιώματα προαιρέσεως επί δεικτών και μετοχών (Index & Stock Option) και προϊόντα δανεισμού Τίτλων (Stock Repo, Stock Reverse Repo).
 • Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
  Στην Alpha Private Bank, έχοντας υιοθετήσει την αρχή της Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής, συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους, ώστε να διευρύνουμε τις επενδυτικές σας επιλογές.

Έτσι, έχετε στη διάθεσή σας μια εκτεταμένη σειρά Αμοιβαίων Κεφαλαίων που καλύπτουν όλες τις κεφαλαιαγορές, τους επενδυτικούς κλάδους, θεματικές επενδύσεις και γεωγραφικές περιοχές.

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις και δε συνιστούν υποχρεώσεις της Alpha Bank ή των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιριών της, ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν πρόκειται για προϊόντα εκδόσεώς τους ή υπάρχει ρητή και ειδική εγγύησή τους από αυτές) υπόκεινται, δε, σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αρχικού κεφαλαίου και ενδέχεται να μη διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιον Οργανισμό του. ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Alpha Private Bank. Υπηρεσίες Private Banking από την Alpha Bank.