Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Εταιρική Διακυβέρνηση:
   
   
Alpha Bank
Ο Όμιλος Αlpha Bank
Πληροφόρηση Επενδυτών
Εταιρική Διακυβέρνηση
Διοικητικό Συμβούλιο
Βιογραφικά Σημειώματα μελών Δ.Σ.
Διοίκηση
Διευθύνσεις
Οργανωτική Δομή
Συμβούλια και Επιτροπές
Καταστατικό
Δήλωση Εταιρικής Διακυβερνήσεως
Κώδικας Δεοντολογίας
Γραφείο Τύπου
Οικονομικές Αναλύσεις
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Alpha Bank Νέα
Κοινωνική Ευθύνη
Γρήγορη πρόσβαση
Ιδιώτες
Επιχειρήσεις
 
Συμβούλια και Επιτροπές

Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ομίλου, η διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής και πολιτικής και ο συντονισμός των εργασιών εξασφαλίζονται και από τα Συμβούλια και τις Επιτροπές. Όλα τα Μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται και στο θεσμικό πλαίσιο, είναι Μη Εκτελεστικά.

Επιτροπές που απαρτίζονται από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ελέγχου: Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σήμερα η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τέσσερα Μέλη, από τα οποία δύο είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά. Ένα εκ των Ανεξαρτήτων Μελών ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα ορίζονται Μέλη της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων που απασχολούν την Επιτροπή.

Η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει τη σύνταξη και δημοσιοποίηση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Τραπέζης και του Ομίλου, καθώς και τη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στην Τράπεζα. Εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ του Εσωτερικού Ελεγκτού, των Εξωτερικών Ελεγκτών και των Εποπτικών Αρχών με το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ αξιολογεί το έργο των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμορφώσεως. Μεριμνά για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης και των Εταιριών του Ομίλου.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων: Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα η Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων απαρτίζεται από τέσσερα Μέλη, από τα οποία τρία είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά. Ένα εκ των Μελών ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα ορίζονται Μέλη της Επιτροπής. Όλα τα Μέλη της Επιτροπής έχουν γνώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και διαθέτουν εμπειρία στον τραπεζικό χώρο, ειδικότερα στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνων και στη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων.

Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη στρατηγική αναλήψεως κινδύνων και διαχειρίσεως κεφαλαίων και καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη διαχείριση κινδύνων ως προς την αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους. Μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχειρίσεως κινδύνων και αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αναφορές από τον Chief Risk Officer. Προβλέπει τη διενέργεια τουλάχιστον ετησίων προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσεως (stress tests), ενώ ενημερώνεται για τις εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων.

Επιτροπή Αποδοχών: Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα η Επιτροπή Αποδοχών απαρτίζεται από τέσσερα Μέλη, από τα οποία δύο είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά. Ένα εκ των Ανεξαρτήτων Μελών ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα ορίζονται Μέλη της Επιτροπής. Όλα τα Μέλη της Επιτροπής διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση και εμπειρία, ενώ τουλάχιστον ένα Μέλος διαθέτει επαρκή κατάρτιση σε θέματα διαχειρίσεως κινδύνων και ελεγκτικής διαδικασίας και ειδικώς σε θέματα ευθυγραμμίσεως της πολιτικής αποδοχών με το πλαίσιο κινδύνων και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις Τραπέζης και Ομίλου.

Η Επιτροπή Αποδοχών εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πολιτική αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, την πολιτική αποδοχών του Προσωπικού της Τραπέζης και του Ομίλου, καθώς και τις αποδοχές κατόχων συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών.

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων: Η σύνθεση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων απαρτίζεται από τέσσερα Μέλη, από τα οποία δύο είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά. Ένα εκ των Ανεξαρτήτων Μελών ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα ορίζονται Μέλη της Επιτροπής. Τα Μέλη της Επιτροπής διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία.
Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις νομικές, εποπτικές και κανονιστικές απαιτήσεις, επιδιώκει την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβερνήσεως και διαμορφώνει πολιτική αναδείξεως υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγούμενη σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Διασφαλίζει την ανάδειξη υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία, δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση ομαλής διαδοχής και συνέχειας του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή όλων των ως άνω πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών υλοποιήσεως τους. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων.

Επιτροπές που απαρτίζονται από Μέλη της Διοικήσεως

Εκτελεστική Επιτροπή: Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Τραπέζης. Ενδεικτικά, οι κύριες αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την ενασχόληση με: το γενικό πρότυπο υπηρεσιών της Τραπέζης και του Ομίλου, το τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο, σημαντικές αποφάσεις Επενδύσεων και Αποεπενδύσεων, τις Πολιτικές Πιστωτικού και Λειτουργικού Κινδύνου, την Πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού, την Κατανομή Κεφαλαίων σε Επιχειρήσεις, θέματα επικοινωνίας υψηλής σπουδαιότητας και βασικά ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτροπή Χρηματοοικονομικών και Κινδύνων: Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών και Κινδύνων εξετάζει θέματα διαχειρίσεως διαθεσίμων και ισολογισμού, θέματα ενεργητικού-παθητικού, καθώς και ζητήματα πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου. Ενδεικτικά, οι κύριες αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την ενασχόληση με: την κατάρτιση του τριετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου, την έγκριση Ετησίου Προϋπολογισμού, το Σχέδιο Χρηματοδοτήσεως Ομίλου, το Πλαίσιο Αναλήψεως Κινδύνων, αποφάσεις σχετικά με τις Προβλέψεις/Απομειώσεις/Διαγραφές, τις Αρχές Προτύπων Εσωτερικής Διαβαθμίσεως, θέματα σχετικά με τη Διεξαγωγή Ασκήσεων Προσομοιώσεων Ακραίων Καταστάσεων, την επισκόπηση Αποτελεσμάτων Ελέγχου σε θέματα κινδύνου και σε χρηματοοικονομικά θέματα και τη Μεθοδολογία Χρηματοοικονομικών Κινδύνων.

Συμβούλια Πιστοδοτήσεων (Εξυπηρετούμενων και Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων): Τα Συμβούλια Πιστοδοτήσεων εγκρίνουν νέες προτάσεις πιστοδοτήσεως ή αναδιαρθρώσεως για εξυπηρετούμενα και για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Επιτροπή Παρακολουθήσεως Ανοιγμάτων σε Καθυστέρηση: Η Επιτροπή Παρακολουθήσεως Ανοιγμάτων σε Καθυστέρηση σχεδιάζει, προτείνει (σε συνεργασία με την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών και Κινδύνων) και εφαρμόζει τη στρατηγική για τη διαχείριση ανοιγμάτων σε καθυστέρηση ανά Επιχειρησιακή Μονάδα (Wholesale Banking, Retail Banking), γεωγραφική περιοχή, προϊόν, δραστηριότητα, τομέα κ.λπ.

 
 
 
 

 Εκτύπωση