Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Εταιρική Διακυβέρνηση:
   
   
Alpha Bank
Ο Όμιλος Αlpha Bank
Πληροφόρηση Επενδυτών
Εταιρική Διακυβέρνηση
Διοικητικό Συμβούλιο
Βιογραφικά Σημειώματα μελών Δ.Σ.
Διοίκηση
Διευθύνσεις
Οργανωτική Δομή
Συμβούλια και Επιτροπές
Καταστατικό
Δήλωση Εταιρικής Διακυβερνήσεως
Κώδικας Δεοντολογίας
Γραφείο Τύπου
Οικονομικές Αναλύσεις
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Alpha Bank Νέα
Κοινωνική Ευθύνη
Γρήγορη πρόσβαση
Ιδιώτες
Επιχειρήσεις
 
Συμβούλια και Επιτροπές

Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ομίλου, η διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής και πολιτικής και ο συντονισμός των εργασιών εξασφαλίζονται και από τα Συμβούλια και τις Επιτροπές. Όλα τα Μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται και στο θεσμικό πλαίσιο, είναι Μη Εκτελεστικά.

Επιτροπές που απαρτίζονται από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ελέγχου: Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σήμερα η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τέσσερα Μέλη, από τα οποία τρία είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά. Ένα εκ των Ανεξαρτήτων Μελών ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα ορίζονται Μέλη της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων που απασχολούν την Επιτροπή.

Η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει τη σύνταξη και δημοσιοποίηση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Τραπέζης και του Ομίλου, καθώς και τη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στην Τράπεζα. Εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ του Εσωτερικού Ελεγκτού, των Εξωτερικών Ελεγκτών και των Εποπτικών Αρχών με το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ αξιολογεί το έργο των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμορφώσεως. Μεριμνά για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης και των Εταιριών του Ομίλου.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων: Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα η Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων απαρτίζεται από τέσσερα Μέλη, από τα οποία τρία είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά. Ένα εκ των Μελών ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα ορίζονται Μέλη της Επιτροπής. Όλα τα Μέλη της Επιτροπής έχουν γνώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και διαθέτουν εμπειρία στον τραπεζικό χώρο, ειδικότερα στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνων και στη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων.

Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη στρατηγική αναλήψεως κινδύνων και διαχειρίσεως κεφαλαίων και καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη διαχείριση κινδύνων ως προς την αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους. Μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχειρίσεως κινδύνων και αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αναφορές από τον Chief Risk Officer. Προβλέπει τη διενέργεια τουλάχιστον ετησίων προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσεως (stress tests), ενώ ενημερώνεται για τις εκθέσεις των Εξωτερικών Ορκωτών Ελεγκτών που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων.

Επιτροπή Αποδοχών: Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα η Επιτροπή Αποδοχών απαρτίζεται από τέσσερα Μέλη, από τα οποία τρία είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά. Ένα εκ των Ανεξαρτήτων Μελών ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα ορίζονται Μέλη της Επιτροπής. Όλα τα Μέλη της Επιτροπής διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση και εμπειρία, ενώ τουλάχιστον ένα Μέλος διαθέτει επαρκή κατάρτιση σε θέματα διαχειρίσεως κινδύνων και ελεγκτικής διαδικασίας και ειδικώς σε θέματα ευθυγραμμίσεως της πολιτικής αποδοχών με το πλαίσιο κινδύνων και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις Τραπέζης και Ομίλου.

Η Επιτροπή Αποδοχών εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πολιτική αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, την πολιτική αποδοχών του Προσωπικού της Τραπέζης και του Ομίλου, καθώς και τις αποδοχές κατόχων συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών.

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων: Η σύνθεση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων απαρτίζεται από τέσσερα Μέλη, από τα οποία δύο είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά. Ένα εκ των Ανεξαρτήτων Μελών ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα ορίζονται Μέλη της Επιτροπής. Τα Μέλη της Επιτροπής διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία.
Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις νομικές, εποπτικές και κανονιστικές απαιτήσεις, επιδιώκει την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβερνήσεως και διαμορφώνει πολιτική αναδείξεως υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγούμενη σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Διασφαλίζει την ανάδειξη υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία, δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση ομαλής διαδοχής και συνέχειας του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή όλων των ως άνω πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών υλοποιήσεως τους. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων.

Επιτροπές που απαρτίζονται από Μέλη της Διοικήσεως

Εκτελεστική Επιστροπή: Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Τραπέζης. Συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου. Συμμετέχουν οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Γενικοί Διευθυντές και ο Γραμματεύς της Επιτροπής. Κατά περίπτωση συμμετέχουν και άλλα Στελέχη ή μέλη των Διοικήσεων Εταιριών του Ομίλου, αναλόγως των θεμάτων που συζητούνται. Η Εκτελεστική Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας και των εξελίξεων της αγοράς και εξετάζει θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και πολιτικής. Επιπλέον η Επιτροπή μελετά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του Ομίλου και εισηγείται τον Κανονισμό Λειτουργίας της Τραπέζης, καθώς και τον προϋπολογισμό κάθε Τομέα. Τέλος, εισηγείται την πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού και τη συμμετοχή της Τραπέζης ή Εταιριών του Ομίλου σε άλλες εταιρίες. 

Επιτροπή Διαχειρίσεως Ενεργητικού – Παθητικού (ALCo): Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Ενεργητικού-Παθητικού (ALCo) συνεδριάζει τακτικά ανά τρίμηνο, υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ως Mέλη συμμετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές, οι Εντεταλμένοι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Διαχειρίσεως Ενεργητικού-Παθητικού, Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων, Αναλύσεως και Διαχειρίσεως Αποδοτικότητας, Διαχειρίσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων, Λογιστικών και Φορολογικών Θεμάτων, Οικονομικών Μελετών, Πιστωτικού Κινδύνου Wholesale Banking, Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής, Χρηματοοικονομικής Διαχειρίσεως (Trading), Capital Management και Τραπεζικής Εποπτείας, και Financial Markets. Η Επιτροπή εξετάζει και αποφασίζει για θέματα Διαχειρίσεως Διαθεσίμων και Ισολογισμού και παρακολουθεί την εξέλιξη των αποτελεσμάτων, του προϋπολογισμού, του σχεδίου χρηματοδοτήσεως, της κεφαλαιακής επάρκειας και εν γένει των χρηματοοικονομικών μεγεθών της Τραπέζης και του Ομίλου, εγκρίνοντας σχετικές ενέργειες και πολιτικές. Επίσης, εγκρίνει την πολιτική επιτοκίων, τη δομή των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και τα συνολικά όρια κινδύνων αγοράς, επιτοκίων και ρευστότητας.

 
 
 
 

 Εκτύπωση