Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα:
   
   
 
 

JEREMIE - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων (πλην εξαιρέσεων πατήστε εδώ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και ανεξαρτήτως κατηγορίας Βιβλίων του ΚΒΣ, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

Είναι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως:

απασχολούν έως 50 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.),
εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 10 εκατ.

Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Για να ελέγξετε τη δυνατότητα εντάξεως στο Πρόγραμμα JEREMIE, με βάση την επιλεξιμότητα του ΚΑΔ της επιχειρήσεώς σας πατήστε εδώ.

Περίοδος Διαθεσιμότητας
Η διαθεσιμότητα του Προγράμματος λήγει την 4.1.2013 υπό την προϋπόθεση ότι  ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανά γεωγραφική περιοχή, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.

 
 

Σκοπός δανείου
Σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:

επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας πάγιων (υλικών & αϋλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης, απόκτηση νέου & σύγχρονου επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λπ.) και
αυτοτελών επιχειρηματικών οικονομικών αναγκών (αγορά εμπορευμάτων,χρηματοδότηση επιταγών, αμοιβές, μισθοδοσία, έξοδα συντηρήσεως ακινήτων/μηχανημάτων κ.λπ.) όσο και αναπτυξιακού χαρακτήρα (αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ.).

Ύψος δανείου
Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται έως Ευρώ 250.000.

Διάρκεια δανείου
Η διάρκεια του δανείου είναι έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, η οποία ανέρχεται έως το 1/3 της συνολικής διάρκειας δανείου.

Επιτόκιο
Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, σήμερα 5,90%*, πλέον περιθωρίου από 0 έως 2,5%, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το μέγιστο τελικό επιτόκιο ανέρχεται σε:

3,75% για πλήρως καλυμμένα δάνεια
3,95% για μερικώς ή πλήρως ακάλυπτα δάνεια


* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)

Τρόπος εξυπηρετήσεως
Με ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις, οι ημερομηνίες καταβολής και τα ποσά των οποίων, συμφωνούνται ανάλογα με το συναλλακτικό – παραγωγικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

Έξοδα δανείου
Δαπάνες εξετάσεως αιτήματος δανειοδοτήσεως Ευρώ 150.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Εκτός από τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται από την Τράπεζα για την αξιολόγηση και έγκριση του δανείου, για την υποβολή αιτήσεως στο JEREMIE προσκομίζονται επιπλέον δικαιολογητικά (πατήστε εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το "Πρόγραμμα JEREMIE-EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" και εάν υφίσταται διαθέσιμος προϋπολογισμός ανά γεωγραφική περιοχή, επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Alpha Bank που έχουν επιλεγεί για τη διάθεσή του.

 


 Εκτύπωση