Σχετικά με την Τράπεζα
H Alpha Bank αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για περίπου 140 έτη.
Ιστορική Διαδρομή
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μακρόχρονη πορεία της Alpha Bank, από την ίδρυσή της έως σήμερα.
Διακρίσεις
H Alpha Bank διακρίνεται σταθερά για τις υψηλές επιδόσεις της στον χρηματοοικονομικό τομέα και για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην πορεία της Alpha Bank από το 2015 έως και το 2020.
"Μαζί": Ο Κόσμος της Alpha Bank
Ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση "Μαζί".
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το Κατάστημα Alpha Bank που σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εταιρίες Ομίλου
Ο Όμιλος Alpha Bank έχει παρουσία στην Κύπρο, τη Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο και παρέχει ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών.
Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το εβδομαδιαίο δελτίο λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία
Διαβάστε τις εκθέσεις για την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας
Greece Economic and Financial Outlook
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και αναλύει τις προοπτικές τους.
Insights
Ανάλυση για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.
Sectors in Focus
Μελέτες για επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος, με καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Southeastern Europe Economic and Financial Outlook
Ενημερωθείτε για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεθνείς Αγορές
Οι εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος (Δολλάριο Η.Π.Α., Ευρώ, Στερλίνα, Γιεν, Ελβετικό Φράγκο). Αγορές ομολόγων, αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας.
Κοινωνική προσφορά
Σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας, συνδέοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Περιβάλλον
Εφαρμόζουμε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ενέργειες περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Πολιτισμός
Συμβάλλουμε ενεργά στο σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας.
Αθλητισμός
Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους Εργαζομένους μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη, άρτια, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για τους Πελάτες μας.
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών μας πρακτικών και προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Η ένταξή μας σε Διεθνείς Φορείς Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει αλλά και αναδεικνύει την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητά μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Δεσμευόμαστε σε μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία

Η Alpha Bank αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Αναγνωρίζει την ευθύνη της να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Επίσης, δεσμεύεται για την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών με στόχο την πρόληψη της ρύπανσης και την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών που η λειτουργία της επιφέρει στο περιβάλλον. Η Alpha Bank ακολουθεί μία σαφή και ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Πολιτική, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες των Μετόχων της.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και δεσμεύεται για τη συνεχή εφαρμογή και επέκτασή του, με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας.

Οι αρχές που διέπουν την Περιβαλλοντική Πολιτική είναι οι εξής:

Ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών Κριτηρίων στην Τραπεζική 

Η Τράπεζα ενσωματώνει μη χρηματοοικονομικά περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση πιστοδοτήσεων. Σχεδιάζει και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις δράσεις των Πελατών της, για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Ορθολογική χρήση ενέργειας, φυσικών πόρων και αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων

Επιδίωξή μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και καυσίμων, η ασφαλής συλλογή και μεταφορά αποβλήτων και η περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, μπαταριών, λαμπτήρων, ηλεκτρομηχανογραφικού εξοπλισμού και άλλων υλικών.

Χώροι Γραφείων

Σε περιπτώσεις ενοικίασης ή αγοράς κτηρίου, δίδεται προτεραιότητα σε κτήρια τα οποία πληρούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό κριτήρια για εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, σε ιδιαίτερα ενεργοβόρα Κτήρια, συντελούνται σταδιακά εργασίες για την ανακατασκευή, ανακαίνιση , αποκατάσταση και εν γένει ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Περιβαλλοντική Συμμόρφωση

Η Τράπεζα δεσμεύεται να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (εθνικό και κοινοτικό) και τους κώδικες δεοντολογίας και να εξασφαλίζει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε όλες τις δραστηριότητές της.

Τήρηση Περιβαλλοντικών Αρχών από Προμηθευτές

Κατά την κατακύρωση συμβολαίων σε Προμηθευτές λαμβάνεται υπόψη κατά πόσον οι εργασίες και οι πρώτες ύλες τους πληρούν κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας.

Ενημέρωση Εργαζομένων

Μέσω εκπαιδευτικής πολιτικής και ενημερώσεων, το Προσωπικό πληροφορείται για τα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν την Τράπεζα, με σκοπό τη διαμόρφωση και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικολογικής του συνείδησης.

Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Η Περιβαλλοντική Πολιτική γνωστοποιείται εντός της Τράπεζας και στα ενδιαφερόμενα μέρη και πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων

Η Τράπεζα δεσμεύεται να δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών δράσεων.

Διάλογος με Κοινωνικούς Εταίρους

Η Τράπεζα δεσμεύεται να συμμετέχει στον διάλογο για περιβαλλοντικά θέματα με τους Εργαζομένους, τους Μετόχους, τους Πελάτες, τους Προμηθευτές, τους Συνεργάτες και την Πολιτεία.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpha.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".