Σχετικά με την Τράπεζα
H Alpha Bank αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για περίπου 140 έτη.
Αποστολή και Αξίες
Η Alpha Bank ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Πελατών της και εξελίσσεται διαρκώς, διατηρώντας σταθερές τις αρχές και τις αξίες της.
Ιστορική Διαδρομή
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μακρόχρονη πορεία της Alpha Bank, από την ίδρυσή της έως σήμερα.
Διακρίσεις
H Alpha Bank διακρίνεται σταθερά για τις υψηλές επιδόσεις της στον χρηματοοικονομικό τομέα και για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην πορεία της Alpha Bank από το 2015 έως και το 2020.
"Μαζί": Ο Κόσμος της Alpha Bank
Ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση "Μαζί".
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το Κατάστημα Alpha Bank που σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εταιρίες Ομίλου
Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Αλβανία, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρεταννία και τη Ρουμανία.
Πληροφορίες για την μετοχή
Πίνακες και αναλυτικά γραφήματα με όλα τα βασικά στοιχεία για τις μετοχές της Alpha Bank.
Πιστωτικοί τίτλοι
Με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού σχήματος, η Αlpha Bank διαθέτει Προγράμματα αντλήσεως κεφαλαίων από τις αγορές χρεογράφων.
Οικονομικά στοιχεία
Παρουσιάσεις οικονομικών στοιχείων και ετήσιων καταστάσεων του Ομίλου και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου Alpha Bank. Γνωρίστε αναλυτικά την οικονομική πραγματικότητα του Ομίλου.
Παρουσιάσεις
Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα, τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν ανά έτος και το εταιρικό ημερολόγιο του Ομίλου.
Γενικές Συνελεύσεις
Ενημερωθείτε για τις συγκλήσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της Alpha Bank. Μάθετε όλες τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν σε κάθε γενική συνέλευση.
Ανακοινώσεις
Αποκτήστε πρόσβαση στο εταιρικό αρχείο της Τράπεζας και ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτό που αναζητάτε.
Εταιρικός Μετασχηματισμός
Έγγραφα που αφορούν τον Εταιρικό Μετασχηματισμό.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Κοινωνική προσφορά
Σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας, συνδέοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
Περιβάλλον
Εφαρμόζουμε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ενέργειες περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Πολιτισμός
Συμβάλλουμε ενεργά στο σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας.
Αθλητισμός
Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους Εργαζομένους μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη, άρτια, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για τους Πελάτες μας.
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών μας πρακτικών και προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Η ένταξή μας σε Διεθνείς Φορείς Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει αλλά και αναδεικνύει την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητά μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Bank

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Δρ. 1.000.000 που ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις ανήρχετο την 31.12.1998 σε Δρ. 88.000.000.000 και διαιρείτο σε 44.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρ. 2.000 εκάστη, διαμορφώθηκε περαιτέρω ως εξής:

Ημερομηνία Γενικής Συνελεύσεως Αιτιολογία Αριθμός νέων κοινών μετοχών Ονομαστική  αξία κοινής μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου(σε Ευρώ Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ)

23.2.2017

6.818.181

1.543.699.381

0,30

2.045.454,30

Μετατροπή ομολογιακού δανείου σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές.

463.109.814,30

Ημερομηνία Γενικής Συνελεύσεως Αιτιολογία Ονομαστική αξία κοινής μετοχής (σε Ευρώ) Αριθμός μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο (σε Ευρώ)

14.11.2015

(i) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής,           μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής, εκδόσεως της Τραπέζης εκ  του ποσού των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 15,00  δι’ αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού των κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης από 12.769.059.858 σε 255.381.197,16, λόγω συνενώσεως αυτών (reverse split), (ii) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ           42,60 συνεπεία ισοπόσου κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του  κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της ιδίας, και (iii) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης κατά το ποσό των Ευρώ 3.754.103.640,00, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, από Ευρώ 15,00 σε Ευρώ 0,30, με ισόποση πίστωση του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α  κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της ιδίας, ήτοι κατά το ποσό των Ευρώ 3.754.103.640,00

0,30

255.381.200

76.614.360,00

Ημερομηνία Γενικής Συνελεύσεως Αιτιολογία Αριθμός νέων κοινών Ονομαστική  αξία κοινής μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου(σε Ευρώ) Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ)

14.11.2015

Επιγενομένη,των παραπάνω, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 384.450.000,00, ή, έτι ειδικότερον, δια μετρητών ύψους Ευρώ 232.825.375,80 και δια κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 151.624.624,20 με την έκδοση και διάθεση συνολικώς 1.281.500.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 και Ευρώ 2,00, αντιστοίχως, της διαφοράς μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ 2.178.550.000,00 πιστωθείσας στον ειδικό λογαριασμό από “την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

1.281.500.000

0,30

384.450.000,00

1.536.881.200

461.064.360,00

Ημερομηνία Δ.Σ. Αριθμός νέων μετοχών Αριθμός μετοχών μετά τη μείωση Ονομαστική αξία μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό μειώσεως (σε Ευρώ) Αιτιολογία  Μετοχικό κεφάλαιο μετά την μείωση (σε Ευρώ)
24.4.2014

-

12.769.059.858

0,30

940.000.000,00
Εξαγορά υπό της Τραπέζης παρά του Ελληνικού Δημοσίου και ακυρώσεως 200.000.000 προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου, εγχάρτων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70 αντιστοίχως, δια ισοπόσου μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης. 3.830.717.957,40
Ημερομηνία Γενικής Συνελεύσεως Αιτιολογία Αριθμός νέων κοινών μετοχών Ονομαστική αξία κοινής μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό αυξήσεως μτεοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ) Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ)
28.3.2014 Έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών 1.846.153.846

0,30

553.846.153,80
α)12.769.059.858 Κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30.
β) 200.000.000 Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70
4.770.717.957,40
Ημερομηνία Γενικής Συνελεύσεως Αιτιολογία Αριθμός νέων κοινών μετοχών Ονομαστική αξία κοινής μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ) Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ)
16.4.2013 Έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών. 10.388.636.364

0,30

3.116.590.909,20
α)10.922.906.012 Κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30.
β) 200.000.000 Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.
4.216.871.803,60
Ημερομηνία Γ.Σ. ή Δ.Σ. Αριθμός νέων μετοχών Αριθμός μετοχών μετά τη μείωση< Ονομαστική αξία μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό μειώσεως (σε Ευρώ) Αιτιολογία Μετοχικό κεφάλαιο μετά τη μείωση (σε Ευρώ)

15.7.2011

-

534.269.648

0,30

2.350.786.451,20

Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με σχηματισμό ειδικού, κατ’ άρθρον 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, ισόποσου αποθεματικού ύψους Ευρώ 2.350.786.451,20.

1.100.280.894,40

Ημερομηνία Γ.Σ. ή Δ.Σ. Αριθμός Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση Ονομα- στική αξία μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό αυξήσεως (σε Ευρώ) Αιτιολογία Μετοχικό κεφάλαιο  μετά την αύξηση (σε Ευρώ)
Β. Ποσά σε Ευρώ

30.11.2009

123.292.996 734.269.648

4,70

579.477.081,20 Έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών. 3.451.067.345,60

12.1.2009

200.000.000 610.976.652

4,70

940.000.000,00 Έκδοση νέων προνομιούχων, άνευ ψήφου, ενσώματων και εξαγοράσιμων μετοχών κατ'εφαρμογή του Ν. 3723/2008 2.871.590.264,40
3.4.2008 - 410.976.652

4,70

α) 184.033.179,45
β) 144.748.142,15
α) Κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον
β) Κεφαλαιοποίηση μέρους του φορολογημένου υπολοίπου κερδών εις νέον
1.931.590.264,40
27.11.2007 188.265 410.976.652

3,90

734.233,50 Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως 1.602.808.942,80
25.9.2007 2.766.385 410.788.387

3,90

10.788.901,50 Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως  1.602.074.709,30
4.12.2006

336.950

408.022.002

3,90

1.314.105,00

Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως 1.591.285.807,80
18.4.2006 116.481.444 407.685.052

3,90

133.953.662,80 Κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων 1.589.971.702,80
19.4.2005 α)16.986.877,11
β)31.547.057,89 
291.203.608 

5,00 

α) -
β) 157.735.289,45 
α) Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής
β) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
1.456.018.040,00
29.3.2005 7.564.106 242.669.673

5,35

α) 23.448.727,98
β) 561.849,43
α) Συγχώνευση δι'απορροφήσεως της Δέλτα Singular Α.Ε.Π. από την Τράπεζα
β) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
1.298.282.750,55
2.12.2004 102.445 235.105.567

5,42

555.251,90  Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως   1.274.272.173,14
30.3.2004 39.167.187  235.003.122

5,42 

α) 319.212.574,05 
β) 7.83.343,74
α) Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων
β) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
1.273.716.921,24
8.12.2003 97.271 195.835.935

4,87

473.709,77 Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως 953.721.003,45
30.10.2003 10.567.104 195.738.664

4,87

α) 182.939.456,00
β) 1.845.863,68
α) Απορρόφηση Alpha Επενδύσεων από την Τράπεζα
β) Κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού
953.247.293,68
2.4.2002

-

185.171.560

4,15

α) 7.380.779,07
β) 288.285,17

-Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ
α)Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων
β)Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
768.461.974,00
Ημερομηνία
Γ.Σ. ή Δ.Σ.
Αριθμός νέων μετοχών Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση   Ονομαστική αξία μετοχής Ποσό αυξήσεως Αιτιολογία Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση
Α. Ποσά σε δραχμές
9.4.2001 22.950.000 185.171.560 1.400 α)5.100.000.000 
β)425.664.160    
α) Εισφερθέν μετοχικό κεφάλαιο Alpha Finance λόγω απορροφήσεώς της από την Τράπεζα
β) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
259.240.184.000
22.5.2000 54.073.853 162.221.560 1.564 84.571.506.092 Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 253.714.519.840
11.4.2000 9.147.707 108.147.707 1.564 α)20.582.340.000
β)60.673.748
α) Συγχώνευση με Ιονική Τράπεζα
β)Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών  
169.143.013.748
30.4.1999   11.000.000 99.000.000 1.500 16.500.000.000 Μετρητοίς Τιμή διαθέσεως Δρ.12.000 148.500.000.000
30.3.1999 44.000.000 88.000.000 1.500 44.000.000.000 Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 132.000.000.000
Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
Η ασφάλεια των συναλλαγών σας αποτελεί προτεραιότητά μας. Καλούμε τους Πελάτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών που παρέχει η Alpha Bank, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι επιθέσεις με σκοπό την απάτη.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpha.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".