Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Alpha Bank: Η Tράπεζα:
   
   
Η Tράπεζα
Αποστολή και Αξίες
Εξέλιξη
Ιστορική Διαδρομή
Διακρίσεις
Βασικά μεγέθη την 31 Δεκεμβρίου
Έδρα
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Οργανωτική Δομή
Καταστήματα διευρυμένου ωραρίου
Λειτουργία Καταστήματος Μυκόνου
Λειτουργία Καταστημάτων Πόρου Κεφαλληνίας, Νυδρίου Λευκάδος και Αντιπάρου
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Διοικητική Διάρθρωση
Διεθνές Δίκτυο
Όροι Συναλλαγών
Ανταποκρίτριες τράπεζες
Κανονιστική Συμμόρφωση
Εποπτικές Αρχές
Πιστοποιημένο Προσωπικό
 

  

Βασικά Μεγέθη

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Μεταβολή %

Alpha Bank
2015

2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Σύνολο Ενεργητικού

-5,0%

69.296

72.935

Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών προ απομειώσεων

-0,3%

58.208

58.387

Συσσωρευμένες απομειώσεις

36,1%

-12,022

-8.830

Καταθέσεις

-26,7%

31.434

42.901

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-17,5%

9.054

7.707

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Σύνολο Εσόδων (1)

3,9%

2.258

2.349

Σύνολο Εξόδων

-16,0%

-1.305

-1.554

Κέρδη προ Φόρων και Ζημιών Απομειώσεως

-19,9%

953

795

Ζημιές Απομειώσεων για Κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου

63,5%

-3.020

-1.847

Αρνητική υπεραξία εξαγορών

-

 

40

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά το Φόρο Εισοδήματος

315,5%

-1.371

-330ΔΕΙΚΤΕΣ
Καθαρό Περιθώριο Τόκων (2)

3,1%

2,9%

Δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας (3)

16,8%

14,6%

Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (ΤΙΕR I)

16,7%

14,3%


 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Moody's

Caa3

Caa1

Standard & Poors

SD

CCC+

Fitch Ratings

RD

B-


 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Καταστήματα (4)

897

1.032

Αριθμός Προσωπικού (5)

13.847

15.193

(1) Συμπεριλαμβάνεται η αναλογία κερδών/ζημιών από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες.
(2) Ο υπολογισμός του Καθαρού Περιθωρίου Τόκων έγινε βάσει του ΝΙΙ προς τον Μ.Ο. τοκοφόρων στοιχείων Ενεργητικού.
(3) Ο Δείκτης για το 2014 όπως εμφανίζεται αναμορφωμένος στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2015.
(4) Στα Καταστήματα του 2015 δεν περιλαμβάνονται 82 Καταστήματα της Τραπέζης στη Βουλγαρία και 18 Καταστήματα της Alpha Bank A.D. Skopje που έχουν χαρακτηρισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Στα Καταστήματα του 2014 περιλαμβάνονται τα 20 Καταστήματα του πρώην Δικτύου της Citibank στην Ελλάδα.
(5) Στον αριθμό Προσωπικού 2015 δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός απασχολούμενου Προσωπικού των Μονάδων του Ομίλου που έχουν χαρακτηρισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες, ήτοι 694 άτομα για το Κατάστημα της Τραπέζης στη Βουλγαρία και 238 για την Alpha Bank A.D. Skopje.

* Τα κονδύλια της Ενοποιηµένης Καταστάσεως Αποτελεσμάτων της συγκριτικής χρήσεως έχουν αναµορφωθεί λόγω τροποποιήσεως της παρουσιάσεως των νομικών εξόδων και της παρουσιάσεως του Καταστήµατος της Τραπέζης στη Βουλγαρία, καθώς και της Αlpha Bank A.D. Skopje ως διακοπεισών δραστηριοτήτων.


 Εκτύπωση