Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Γραφείο Τύπου:
   
   
Δελτία Τύπου
Δελτία Τύπου Τραπέζης
Δελτία Τύπου Ομίλου
Επιλεγμένες ιστοσελίδες
 
Δελτία Τύπου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ [13/5/2005]  

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 19.4.2005 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, το Υπουργείο Αναπτύξεως ενέκρινε με την υπ΄ αριθ. Κ2-5532/9.5.2005 απόφασή του, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης, περί μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία αυξήσεώς του. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.4.2005, απεφασίσθη η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από Ευρώ 5,35 σε Ευρώ 5,00 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης κατά το ποσό των Ευρώ 157.735.289,45, συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, με αποτέλεσμα την έκδοση 48.533.935 νέων δωρεάν μετοχών σε αναλογία 2 νέες ανά 10 παλαιές. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 1.456.018.040,00, διαιρούμενο σε 291.203.608 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 εκάστη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη συνεδρίασή του της 12.5.2005, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 48.533.935 νέων δωρεάν μετοχών και ενημερώθηκε για την ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζεται ότι, δικαιούχοι των ανωτέρω δωρεάν μετοχών, σε αναλογία 2 νέες ανά 10 παλαιές μετοχές, θα είναι οι μέτοχοι της Alpha Bank κατά το κλείσιμο της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 16.5.2005. Από την Τρίτη 17.5.2005, οι μετοχές της Alpha Bank θα διαπραγματεύoνται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψεως δωρεάν μετοχών και με νέα ονομαστική αξία Ευρώ 5,00. Διευκρινίζεται ότι, η τιμή της μετοχής της Alpha Bank, θα προσαρμοσθεί την Τρίτη 17.5.2005, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει.

Η πίστωση των νέων δωρεάν μετοχών, στους λογαριασμούς των δικαιούχων Μετόχων στο Σ.Α.Τ, θα γίνει τη Δευτέρα 23.5.2005. Από την ίδια ημέρα, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των υπό διαπραγμάτευση μετοχών της Alpha Bank να ανέλθει σε 291.203.608, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 εκάστη.

Επισημαίνεται ότι και οι ανωτέρω νέες δωρεάν μετοχές έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη συνεδρίαση της Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 24.5.2005 της Τραπέζης ή, αναλόγως, εκάστης εξ’ αναβολής τοιαύτης, με την προσκόμιση από τους δικαιούχους Μετόχους βεβαιώσεως χειριστή περί δεσμεύσεως των ανωτέρω δωρεάν μετοχών και, κατά περίπτωση, του εγγράφου αντιπροσωπεύσεως, άνευ περαιτέρω τηρήσεως οιασδήποτε άλλης διατυπώσεως ή προθεσμίας.

Όσον αφορά τα κλασματικά δικαιώματα που προκύπτουν από την ανωτέρω έκδοση δωρεάν μετοχών, θα εκποιηθούν και το προϊόν της εκποιήσεως θα καταβάλλεται από την 30.5.2005 στους Μετόχους της Αlpha Bank που έχουν δικαίωμα λήψεως δωρεάν μετοχών, με πίστωση λογαριασμού καταθέσεών τους στην Alpha Bank, όπου πιστώθηκε και το μέρισμα χρήσεως 2004 ή για όσους δεν τηρούν λογαριασμό, με είσπραξη από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητός τους και της εκτυπώσεως των στοιχείων μερίδας Μετόχου στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (ΣΑΤ).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων της Τραπέζης (τηλ. +30 (210) 326 5810, κ. Σπύρος Γραμμένος).

Αθήναι, 13 Μαΐου 2005

Νέα αναζήτηση

 Εκτύπωση