Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Επιχειρήσεις: Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις:
   
   
Καταθέσεις
Επενδυτικά προϊόντα
Εγγύηση Καταθέσεων και Επενδύσεων
Κάρτες
Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις
Αναπτυξιακά Προγράμματα
Αlpha Αγροτική Επιχειρηματικότητα
Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" Ο.Α.Ε.Π. - ALPHA Ανάπτυξη Εξαγωγών
Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Μικρές Επιχειρήσεις
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
(Corporate Banking)
Επιχειρηματικά Κέντρα
Alpha Μισθοδοσία
Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
My Alpha POS
Alpha e-Banking για Επιχειρήσεις
Alpha Private Bank
Εισαγωγές - Εξαγωγές
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Nαυτιλιακές Yπηρεσίες
Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
Πάγιες εντολές
Λοιπές υπηρεσίες
Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ
 

Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ενδυναμώνουμε την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησεως σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Alpha Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα

Η Alpha Bank και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜ.Ε.) και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως και σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας για το μέλλον.
Μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τα νέα ευρωπαϊκά μέτρα χρηματοδοτήσεως για επιχειρήσεις, όπως αυτά θεσπίσθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Επ. την 2 Φεβρουαρίου 2010.
Ξεκινήστε από τώρα να σχεδιάζετε µε αυτοπεποίθηση το μέλλον της επιχειρήσεώς σας, µε τη στήριξη που σας παρέχει µία δυνατή ευρωπαϊκή συνεργασία.

Στήριξη από µία ευρωπαϊκή δύναμη

Η Ε.Τ.Επ. είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χάριν στο καταστατικό της και στους μετόχους της - τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως - η Ε.Τ.Επ. χαίρει της ανωτέρας δυνατής πιστοληπτικής ικανότητος στις κεφαλαιαγορές (ΑΑΑ).
 Αυτό παρέχει στην επιχείρησή σας, τα ακόλουθα οφέλη:
Στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητος σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.
Εξασφάλιση χρηματοδοτήσεως για τη βιωσιμότητα, ανάπτυξη και υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.
Ευνοϊκότερους όρους χρηματοδοτήσεως.
Απαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/75.

Σε ποιους απευθύνονται τα Alpha Χρηματοδοτικά Προγράµµατα

Τα Alpha Χρηματοδοτικά Προγράµµατα προσφέρουν λύσεις και μεγιστοποιούν τις δυνατότητες της επιχειρήσεώς σας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για το μέλλον. Πιο συγκεκριµένα, τα προαναφερόµενα δάνεια απευθύνονται σε αυτόνομες επιχειρήσεις με λιγότερους από 3.000 απασχολούμενους με έμφαση στις  αυτόνοµες επιχειρήσεις µε λιγότερους από 250 απασχολούµενους και τις επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 50 εκατοµµύρια.

Ευρωπαϊκή εγγύηση για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα

Τα Alpha Χρηματοδοτικά Προγράµµατα σας καλύπτουν  αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε επιχειρηματική σας ανάγκη στηρίζοντας το κάθε σας βήμα, καθώς μπορούν να χορηγηθούν για τη χρηματοδότηση κάθε είδους επενδύσεων ή δαπανών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη µίας μικρομεσαίας επιχειρήσεως ή επιχειρήσεως μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως, όπως:
υλικά στοιχεία, δηλ. την αγορά εξοπλισμού ή ακινήτων. Η αγορά γης αποκλείεται, εκτός εάν είναι ζωτικής σημασίας για την επένδυση, ενώ η αγορά αγροτικών εκτάσεων αποκλείεται τελείως,
άυλα στοιχεία, όπως π.χ. δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες µε έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργία ή ανάληψη δικτύων διανοµής, κατάθεση ή απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, δαπάνες για τη μεταβίβαση µίας επιχειρήσεως, εφόσον αυτή επιτρέπει τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητος (και εφόσον ο αγοραστής και η πωλούµενη επιχείρηση είναι ΜΜΕ ή επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως και το ποσό που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της μεταβιβάσεως δεν υπερβαίνει τα Ευρώ 1 εκατ.)
Τη διαρκή αύξηση του κεφαλαίου κινήσεως που απαιτείται για την ανάπτυξη µίας επεκτεινόμενης ΜΜΕ ή επιχειρήσεως μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως.

∆ιάθεση στους πιο βασικούς τοµείς της οικονομίας

Στηρίζουµε το όραµά σας, όποιες κι αν είναι οι απαιτήσεις.
Τα Alpha Χρηματοδοτικά Προγράµµατα αφορούν επενδύσεις που σχετίζονται µε τους τοµείς της Βιοµηχανίας, των Υπηρεσιών, της Γεωργίας. Εξαιρούνται όσοι τοµείς σχετίζονται µε τον οπλισµό, τα τυχερά παιχνίδια, τον καπνό και την αµιγή δραστηριότητα εργολαβίας οικοδομών, τοµείς οι δραστηριότητες των οποίων έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να περιορισθεί ή να αντισταθμισθεί κατά το μεγαλύτερο µέρος του, καθώς και τοµείς που η δραστηριότητά τους αποτελεί αντικείμενο διχογνωμίας από ηθική άποψη.
Αποκλείονται επίσης, οι αμιγώς χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές (π.χ. εξαγορές επιχειρήσεων), µε εξαίρεση τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων στις ειδικές περιστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Ενίσχυση για μικρές και µεγάλες επενδύσεις

Επειδή το κόστος µίας επενδύσεως δεν θα έπρεπε να περιορίζει τα επιχειρηματικά σας σχέδια, η χρηµατοδότηση µπορεί να αφορά σε επενδύσεις των οποίων το κόστος κυμαίνεται από πολύ µικρά µεγέθη ως του ποσού των Eυρώ 25 εκατ. Χρηµατοδότηση από την Ε.Τ.Επ. µπορεί να ληφθεί για δάνεια µε διάρκεια κυµαινόµενη κατά κανόνα μεταξύ 2 και 12 ετών. Η διάρκεια του εκάστοτε δανείου εξαρτάται από τη διάρκεια της οικονοµικής ζωής της χρηµατοδοτούµενης επενδύσεως, ενώ το ανώτατο ύψος της χρηµατοδοτήσεως από την Ε.Τ.Επ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τα Ευρώ 12,5 εκατ. ανά δάνειο.

Με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη

Στην τρέχουσα περίοδο η Alpha Bank, σε συνεργασία µε τον Όµιλο Ε.Τ.Επ., είναι σε θέση να προσφέρει αποτελεσµατική και ευέλικτη βοήθεια. Ως διαµεσολαβήτρια Τράπεζα, οφείλει να επιβλέπει τα επιµέρους χρηµατοδοτικά προγράµµατα, ώστε να είναι σύµφωνα µε τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία, και να ενηµερώνει τους τελικούς δικαιούχους σχετικά µε την υποστήριξη του χρηματοδοτικού σχήματος από την Ε.Τ.Επ., καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Alpha Bank στηρίζει εσάς και την επιχείρησή σας αλλά και το έργο της Ε.Τ.Επ. για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας, εξασφαλίζοντας την οµαλή διεξαγωγή και λειτουργία της εγχώριας επενδυτικής δραστηριότητος.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.eib.org/projects/topics/sme/intermediaries/index.htm?lang=en

Για περισσότερα προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 
 
 

 Εκτύπωση