Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010):
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών
Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών

Στο πλαίσιο τηρήσεως των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των νόμων 3556/2007 και 3864/2010, όπως ισχύουν σήμερα, τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου, μέτοχοι ή μη, οφείλουν να προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενημερώσεις.

Προσοχή:
Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του ν. 3864/2010, οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι δύο και ανεξάρτητες μεταξύ τους, μία κατά νόμο 3556/2007 και μία κατά νόμο 3864/2010. Επισημαίνεται ότι, η γνωστοποίηση σύμφωνα με τον έναν νόμο δεν αναιρεί ούτε καλύπτει τυχόν υποχρέωση γνωστοποιήσεως με τον άλλον νόμο, πρέπει δε να προκύπτει με σαφήνεια στο έντυπο της κάθε γνωστοποιήσεως βάσει ποίου νόμου διενεργείται.

Η γνωστοποίηση του μετόχου, πραγματοποιείται με την υποβολή σχετικού εγγράφου νομίμως υπογεγραμμένου από τον υπόχρεο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ταυτοχρόνως προς την Τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αναφορά πληροφοριακών στοιχείων επικοινωνίας υπεύθυνου προσώπου/ων.

ν.3556/2007
Υποχρεώσεις περιοδικής και διαρκούς πληροφορήσεως του ν. 3556/2007
Έντυπο γνωστοποιήσεως TR1
ν. 3556/2007
Εγκύκλιος 33/3.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφορήσεως που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007"
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434/3.7.2007 "Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007"
Σύνδεσμος με το διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ν.3864/2010
Υποχρεώσεις γνωστοποιήσεως λόγω τροποποιήσεως του ν. 3864/2010 περί ιδρύσεως Τ.Χ.Σ.
ν. 3864/2010 (ν. 4254/2014 σελ. 1476)

 
 
 
 

 Εκτύπωση