Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Πληροφορίες για τη Μετοχή:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Στοιχεία Mετοχής
Μέρισματα και Δωρεάν Mετοχές
Συμμετοχή σε Δείκτες
Εταιρική Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Μετοχική Σύνθεση
Μετοχικό Κεφάλαιο
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
  

Μετοχικό Κεφάλαιο
 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Δρ. 1.000.000 που ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις ανήρχετο την 31.12.1998 σε 
Δρ. 88.000.000.000 και διαιρείτο σε 44.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρ. 2.000 εκάστη, διαμορφώθηκε περαιτέρω ως εξής:
Ημερομηνία Γ.Σ. ή Δ.Σ. Αριθμός νέων μετοχών Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση   Ονομα- στική αξία μετοχής Ποσό αυξήσεως Αιτιολογία Μετοχικό κεφάλαιο  μετά την αύξηση
Α. Ποσά σε δραχμές  
30.3.1999 44.000.000 88.000.000 1.500 44.000.000.000 Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 132.000.000.000
30.4.1999   11.000.000 99.000.000 1.500 16.500.000.000 Μετρητοίς Τιμή διαθέσεως Δρ.12.000 148.500.000.000
11.4.2000 9.147.707 108.147.707 1.564 α)20.582.340.000

β)      60.673.748
α) Συγχώνευση με Ιονική Τράπεζα
β)Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών  
169.143.013.748
22.5.2000 54.073.853 162.221.560 1.564     84.571.506.092 Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  253.714.519.840
9.4.2001 22.950.000 185.171.560 1.400 α)  5.100.000.000 
β)     425.664.160    
α) Εισφερθέν μετοχικό κεφάλαιο Alpha Finance λόγω απορροφήσεώς της από την Τράπεζα
β) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
259.240.184.000

Ημερομηνία Γ.Σ. ή Δ.Σ.

Αριθμός      νέων  μετοχών       

Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση  

Ονομα- στική αξία μετοχής
(σε Ευρώ)

Ποσό αυξήσεως
(σε Ευρώ)

          Αιτιολογία       

Μετοχικό κεφάλαιο  μετά την αύξηση
(σε Ευρώ)

 Β. Ποσά  σε Ευρώ
2.4.2002

-

185.171.560

4,15

   -


α) 7.380.779,07β)   288.285,17

-Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ
α)Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων
β)Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
768.461.974,00
30.10.2003 10.567.104 195.738.664

4,87

α) 182.939.456,00


β)     1.845.863,68
α) Απορρόφηση Alpha Επενδύσεων από την Τράπεζα
β) Κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού
953.247.293,68
8.12.2003       97.271 195.835.935

4,87

473.709,77 Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως 953.721.003,45
 30.3.2004 39.167.187  235.003.122

5,42 

α) 319.212.574,05 
β) 7.83.343,74
α) Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων
β) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
 1.273.716.921,24
2.12.2004   102.445 235.105.567

5,42

555.251,90  Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως   1.274.272.173,14
29.3.2005 7.564.106 242.669.673

5,35

α) 23.448.727,98
β)     561.849,43
α) Συγχώνευση δι'απορροφήσεως της Δέλτα Singular Α.Ε.Π. από την Τράπεζα
β) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
1.298.282.750,55
19.4.2005 α)16.986.877,11


β) 31.547.057,89 
291.203.608 

5,00 

α)       -


β) 157.735.289,45 
α) Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής
β) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
1.456.018.040,00
18.4.2006 116.481.444 407.685.052

3,90

133.953.662,80 Κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων 1.589.971.702,80
4.12.2006

336.950

408.022.002

3,90

1.314.105,00

Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως 1.591.285.807,80
25.9.2007  2.766.385 410.788.387

3,90

10.788.901,50 Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως  1.602.074.709,30
27.11.2007    188.265 410.976.652

3,90

734.233,50 Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως 1.602.808.942,80
3.4.2008          - 410.976.652

4,70

184.033.179,45144.748.142,15
α) Κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον
β) Κεφαλαιοποίηση μέρους του φορολογημένου υπολοίπου κερδών εις νέον
1.931.590.264,40

12.1.2009

200.000.000 610.976.652

 4,70

940.000.000,00 Έκδοση νέων προνομιούχων, άνευ ψήφου, ενσώματων και εξαγοράσιμων μετοχών κατ'εφαρμογή του Ν. 3723/2008 2.871.590.264,40

30.11.2009

 123.292.996 734.269.648

4,70

579.477.081,20 Έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών. 3.451.067.345,60

Ημερομηνία
Γ.Σ. ή Δ.Σ.

Αριθμός
νέων μετοχών

Αριθμός μετοχών μετά
τη μείωση

Ονομαστική
αξία μετοχής
(σε Ευρώ)

Ποσό
μειώσεως
(σε Ευρώ)

Αιτιολογία

Μετοχικό
κεφάλαιο
μετά τη μείωση
(σε Ευρώ)

15.7.2011

-

534.269.648

0,30

2.350.786.451,20

Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με σχηματισμό ειδικού, κατ’ άρθρον 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, ισόποσου αποθεματικού ύψους Ευρώ 2.350.786.451,20.

1.100.280.894,40

Ημερομηνία
Γενικής Συνελεύσεως

Αιτιολογία

Αριθμός νέων κοινών μετοχών

Ονομαστική αξία κοινής μετοχής
(σε Ευρώ)

Ποσό αυξήσεως μτεοχικού κεφαλαίου
(σε Ευρώ)

Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ)

16.4.2013 Έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών. 10.388.636.364

0,30

3.116.590.909,20
α) 10.922.906.012 Κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30.
β) 200.000.000 Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.
4.216.871.803,60

Ημερομηνία
Γενικής Συνελεύσεως

Αιτιολογία

Αριθμός νέων κοινών μετοχών

Ονομαστική αξία κοινής μετοχής
(σε Ευρώ)

Ποσό αυξήσεως μτεοχικού κεφαλαίου
(σε Ευρώ)

Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ)

28.3.2014 Έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών 1.846.153.846

0,30

553.846.153,80
α) 12.769.059.858 Κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30.
β) 200.000.000 Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70
4.770.717.957,40

Ημερομηνία Δ.Σ.

Αριθμός νέων μετοχών

Αριθμός μετοχών μετά τη μείωση 

Ονομαστική αξία μετοχής
(σε Ευρώ)

Ποσό μειώσεως
(σε Ευρώ)

Αιτιολογία 

Μετοχικό κεφάλαιο μετά την μείωση (σε Ευρώ)

24.4.2014

-

12.769.059.858

0,30

940.000.000,00
Εξαγορά υπό της Τραπέζης παρά του Ελληνικού Δημοσίου και ακυρώσεως 200.000.000 προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου, εγχάρτων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70 αντιστοίχως, δια ισοπόσου μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης. 3.830.717.957,40

Ημερομηνία
Γενικής Συνελεύσεως

Αιτιολογία

Ονομαστική αξία κοινής μετοχής
(σε Ευρώ)

Αριθμός μετοχών

Μετοχικό κεφάλαιο 
(σε Ευρώ)

14.11.2015

(i) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής,           μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής, εκδόσεως της Τραπέζης εκ  του ποσού των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 15,00  δι’ αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού των κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης από 12.769.059.858 σε 255.381.197,16, λόγω συνενώσεως αυτών (reverse split), (ii) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ           42,60 συνεπεία ισοπόσου κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του  κατ’                  άρθρο   4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της ιδίας, και (iii) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης κατά το ποσό των Ευρώ 3.754.103.640,00, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, από Ευρώ 15,00 σε Ευρώ 0,30, με ισόποση πίστωση του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α  κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της ιδίας, ήτοι κατά το ποσό των Ευρώ 3.754.103.640,00

0,30

255.381.200

76.614.360,00

Ημερομηνία
Γενικής Συνελεύσεως

Αιτιολογία 

  Αριθμός νέων κοινών
μετοχών

 Ονομαστική  αξία κοινής μετοχής
(σε Ευρώ)

Ποσό αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου
(σε Ευρώ)

Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 (σε Ευρώ)

14.11.2015

Επιγενομένη,των παραπάνω, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 384.450.000,00, ή, έτι ειδικότερον, δια μετρητών ύψους Ευρώ 232.825.375,80 και δια κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 151.624.624,20 με την έκδοση και διάθεση συνολικώς 1.281.500.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 και Ευρώ 2,00, αντιστοίχως, της διαφοράς μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ 2.178.550.000,00 πιστωθείσας στον ειδικό λογαριασμό από “την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

1.281.500.000

0,30

384.450.000,00

1.536.881.200

461.064.360,00

Ημερομηνία
Γενικής Συνελεύσεως

Αιτιολογία 

  Αριθμός νέων κοινών
μετοχών

Ονομαστική  αξία κοινής μετοχής
(σε Ευρώ)
Ποσό αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου
(σε Ευρώ

Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 (σε Ευρώ)

23.2.2017

6.818.181

1.543.699.381

0,30

2.045.454,30

Μετατροπή ομολογιακού δανείου σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές.

463.109.814,30

 

 


 Εκτύπωση