Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Αρχική Σελίδα:
   
   
Alpha Bank
Ο Όμιλος Αlpha Bank
Πληροφόρηση Επενδυτών
Εταιρική Διακυβέρνηση
Γραφείο Τύπου
Οικονομικές Αναλύσεις
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Alpha Bank Νέα
Κοινωνική Ευθύνη
 
Όροι Αποδοχής


Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά ή/και πρόσκληση για την απόκτηση μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή αλλού. Ούτε οι μετοχές της Alpha Bank A.E. (στο εξής η “Εταιρία”) ούτε τα δικαιώματα απόκτησης αυτών έχουν ή πρόκειται να λάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933, όπως ισχύει (στο εξής το “Securities Act”) και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκτός αν ληφθεί τέτοια έγκριση ή τύχουν νόμιμης εξαίρεσης από αυτήν την έγκριση. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των μετοχών ή των δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
 
Η παρούσα ανακοίνωση και η πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν δεν αποτελούν και δεν δύναται να ερμηνευθούν ως αποτελούσες δημόσια προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση ή για την εγγραφή για την απόκτηση των νέων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα  με την αύξηση του κεφαλαίου της όπως προβλέπεται από τον ν. 3401/2005. Κάθε επενδυτική απόφαση για την αγορά ή εγγραφή για απόκτηση μετοχών ή άλλη επένδυση ή πώληση μετοχών της Εταιρίας πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στην πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας σε σχέση με την δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την από 4.11.2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τον ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την από 19.11.2009 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τον ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο σε πρόσωπα που:
(i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα και που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ή
(ii) είναι υψηλής οικονομικής επιφάνειας οντότητες (high net worth entities) ή άλλα πρόσωπα προς τα οποία δύναται να απευθυνθεί νόμιμα αυτή η ανακοίνωση εμπίπτοντα στην έννοια του άρθρου 49(2)(A) έως (D) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (όλα τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται ως Σχετικά Πρόσωπα). Μόνο Σχετικά Πρόσωπα δύνανται να ενεργήσουν βάσει ή να βασιστούν στην παρούσα ανακοίνωση. Κάθε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με την παρούσα ανακοίνωση προσφέρεται μόνο στα Σχετικά Πρόσωπα. Οιοσδήποτε λαμβάνει και διαβιβάζει την ανακοίνωση αυτή πρέπει και ο ίδιος να διασφαλίζει ότι το πράττει νόμιμα.
 
   Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ότι είναι, ή μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, κάθε επενδυτής που θα μεταβιβάζει δικαίωμα ή θα ασκεί δικαίωμα ή θα εγγράφεται για την απόκτηση μετοχών θα θεωρείται ότι είναι είτε:

(i) μη κάτοικος ή φυσικά διαμένων σε οιοδήποτε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ελλάδος) που έχει ενσωματώσει την Οδηγία 2003/71/CE, ή
(ii) ανήκει και στις δύο κατωτέρω κατηγορίες:

(A) μια από τις ακόλουθες κατηγορίες νομικής προσωπικότητας:
(α) νομικό πρόσωπο που επιτρέπεται να ή εποπτεύεται προκειμένου να δραστηριοποιείται σε χρηματοοικονομικές αγορές ή, σε αντίθετη περίπτωση, που ο εταιρικός του σκοπός είναι μόνο η επένδυση σε κινητές αξίες; ή (β) νομικό πρόσωπο που πληροί δύο ή περισσότερα από τα εξής κριτήρια: (1) μέσο όρο τουλάχιστον 250 εργαζομένων κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, (2) συνολικό ενεργητικό περισσότερο από €43,000,000 και (3) καθαρά ετήσια έσοδα περισσότερα από  €50,000,000, σύμφωνα με τις τελευταίες ετήσιες ή ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις και
(B) είτε: (α) ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, (β) ενεργεί για λογαριασμό πελάτη που έχει νομική προσωπικότητα που αναφέρεται υπό (A) ανωτέρω, ή (γ) ενεργεί για λογαριασμό πελάτη που δεν έχει νομική προσωπικότητα που αναφέρεται υπό (A) ανωτέρω αλλά οι όροι υπό τους οποίους ενεργεί για λογαριασμό του  επιτρέπουν  να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την αποδοχή προσφορών κινητών αξιών για λογαριασμό του πελάτη χωρίς την προηγούμενη έγκριση του πελάτη.

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται ή εννοούνται στις παρούσες δηλώσεις. Λόγω των αβεβαιότητας και των κινδύνων αυτών, οι αναγνώστες πρέπει να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές που διενεργούνται καθ’ αναφορά με την ημέρα στην οποία γίνονται. Η Alpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρέωσης να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές  εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα επιλέγοντας την ένδειξη “Διαφωνώ” που ακολουθεί.
 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 
Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, που παρατίθεται πιο πάνω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως επηρεάζει τα δικαιώματά μου και συμφωνώ να δεσμεύομαι από αυτή. Συμφωνώ και βεβαιώνω ότι έχω το δικαίωμα να προχωρήσω και να μελετήσω το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

Επιλέξτε χώρα κατοικίας :
Τ.Κ :
Συνέχεια...

 
 
 
 

  Εκτύπωση